Aydınlatma Metni

BİRKAN TAHA ÖZKAN (BİRKAN ÖZKAN MUAYENEHANESİ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

“Limonluk Mah. İsmet İnönü Bulv. Yusuf Yiğit Apt. No:181/2 Yenişehir/MERSİN/TÜRKİYE” adresinde faaliyet gösteren Birkan Özkan Muayenehane (Dr. Birkan Taha Özkan) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyor ve bu verilerinizin işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususlarında mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla tarafımızca, aşağıda açıklanan çerçevede sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, muayenehane çalışanları, hastalar, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın gerçek kişilere ilişkin elde edilen ve işlenen bütün kişisel veriler için uygulama alanı bulmaktadır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

-Kimlik verileri; Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, varsa pasaport veya yabancı kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum bilgisi, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet fotokopisi, sigorta numarası ve bilgileri

-İletişim verileri; cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikamet adresi, iş yeri adresi

-Özel nitelikli kişisel veriler; Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, sağlık verileri (sistemik hastalık onam formu, laboratuvar ve grafi görüntüleme sonuçları, kan grubu, test sonuçları, muayene bilgileri, reçete bilgileri, hastalık, alkol ve madde bağımlılığı bilgileri, kadınlar için gebelik bilgileri, genetik sağlık riski bilgileri) gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığa ilişkin veriler, randevu ve muayene verileri, onam formunda yer alan veriler

-Finansal Veriler; Banka hesap numarası ve IBAN bilgisi, kredi kartı bilgileri, özel sağlık sigortası verileri

-Çalışma verisi; Meslek, unvan, çalıştığı işyeri, departman, çalışma şekli verileri,

-Görsel ve işitsel veriler; Fotoğraf, ses kayıtları, kamera sesli ve görüntülü kayıtları,

-Web sitesi/ uygulama kullanım verileri; Kullanıcının site içi aktiviteleri, IP adresleri, kullanıcı adları

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kişisel verileriniz, tıbbi teşhis ve tedavinin doğru şekilde uygulanması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerinin yasal çerçeveye uygun olarak verilmesi, faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, muayenehane tarafından hastaya verilmiş/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlere cevap verilebilmesi, randevuların oluşturulması ve hastanın bu hususta bilgilendirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sözleşme kapsamında hastaya destek verme ve hasta ile iletişime geçilmesi, sözleşme oluşturulması, hastanın talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve hastanın bilgilendirilmesi, faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) oluşturulması ve hastaya gönderiminin sağlanması, hastanın kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, muayenehane bünyesinde yüklenilen işin sözleşme ve yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu kapsamda Birkan Özkan Muayenehanesinin sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile ilgili mevzuatta belirtilen işleme şartlarına göre toplanmaktadır.

Kişisel veriler, otomatik yahut manuel yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, online hizmetler, WhatsApp, SMS, telefon ve benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü yahut elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Muayenehanemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Muayenehanemiz, Kişisel Verilerin işlenmesinde hukuki düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel dürüstlük kurallarına uygun davranmaktadır. Kişisel Verileriniz Muayenehanemizin faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmekte olup yukarıda belirtilmiş amaçlar dışında kullanılmamaktadır.

Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, Kişisel Verilerin elde edilme yöntemi/süreci ve elde edilmenin hukuki sebebi, saklama süresi ve alınan tedbirler hakkında konusunda Kişisel Verilerin elde edilmesinden önce ilgili Veri Sahipleri aydınlatılmakta, yasal mevzuat uyarınca gerekli olması halinde ise açık rızaları alınmaktadır.

Kişisel Veriler, ilgili kişinin Açık Rızası olmaksızın işlenememektedir ancak; aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgilinin Açık Rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür:

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin veri sahibinden elde edilmesi akabinde Muayenehane içerisindeki dolaşımını düzen altına almak amacıyla, Kişisel Verilerin Muayenehane içerisinde hukuka uygun bir şekilde işlenmesinden ve korunmasından tüm Muayenehane çalışanları birlikte sorumlu olup; aykırı davranışların fark edilmesi halinde bu durum derhal bir üst çalışana bildirilmektedir.

Gerekmedikçe Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmemesi esas olmakla birlikte faaliyet alanımız sebebiyle Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz muayenehanemizce işlenmektedir. Bu kapsamda hasta kayıtlarının oluşturulması, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi ve çalışanların özlük dosyasının oluşturulması gibi süreçlerde kanuni yükümlülük sebebiyle Veri Sorumlusu olarak elde ettiğimiz Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak veri işleme yapılmaktadır. KVKK md. 28 uyarınca; Özel Nitelikli Kişisel Veri kapsamında olan sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Muayenehanemiz tarafından; muayenehanenin, veri sahibinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla, mevzuata uygun olarak Muayenehane binamızda güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ve bu suretle Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Veri sahibi kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak aydınlatılmaktadır. Ayrıca muayenehanemiz bu verileri sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini ve güvenlik amaçlarını aşacak biçimde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda kamera ile izleme faaliyeti yürütülmemektedir.

Muayenehanenin internet sitesini ziyaret eden Veri Sahiplerinin kullanım kalitesini arttırmak amacıyla Muayenehane tarafından kullanılan çerezler vasıtasıyla internet sitesi ziyaretçilerinin bir takım Kişisel Verileri işlenebilmektedir.

Muayenehane hizmet binası içerisinde, muayenehanenin internet erişiminden faydalanmak isteyen ziyaretçilere ait log kayıtları 5651 sayılı Kanun ve KVKK başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca muayenehane tarafından kayıt altına alınabilir. İşbu kayıtlar yetkili adli ve idari kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Üçüncü Kişi resmi kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ ve ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi muayenehanemiz için öncelikli olup bu çerçevede verilerin nitelik ve niceliğine göre uygun güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmakta ve bu hususta düzenli güvenlik denetimleri yapılmaktadır.

Muayenehanemiz, Kişisel Verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen yasal süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel Veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya Veri Sahibi başvurusuna uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Verilerin Muayenehane merkezimizde toplanması ve Veri Koruma Görevlisi sorumluluğunda burada muhafaza edilmesi esastır. Veri fiziksel ya da dijital ortamda muhafaza edilebilmekte, gerektiğinde Üçüncü Kişi hizmet sağlayıcılardan bu konuda hizmet alınabilmektedir.

Verilerin güvenli bir şekilde muhafazası ve işin gerektirdiği nedenler harici zorunlu olmadıkça diğer çalışanlar da dahil olmak üzere Üçüncü Kişilerin erişiminin engellenmesi amacıyla gerekli her türlü önlem muayenehanemizce alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AMACIYLA ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Muayenehanemiz, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, işlenmesini, aktarılmasını veya sair şekillerde meydana gelebilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek amacıyla korunacak verinin niteliğine göre mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanmış rehbere uygun olarak güvenlik (idari ve teknik) tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda, muayenehane çalışanlarından alınan taahhütnameler, çalışanlara imzalatılan gizlilik sözleşmeleri, Kanun uyarınca Veri Sahiplerinin bilgilerine sunulmak üzere hazırlanan Aydınlatma ve Açık Rıza metinleri ve Muayenehane tarafından yürürlüğe konulan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili tüm politika ve prosedürler, muayenehane tarafından idari tedbir olarak benimsenmiştir.

Muayenehanemiz yürüttüğü faaliyet nedeniyle işlediği özel nitelikli verilerin korunması amacıyla gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almış ve almakta olup bu kapsamda alınan özel nitelikli kişisel verileri sınırlı sayıda kişilerin erişim sağlayabildiği, kilitli dolaplarda ve şifresinin belirli kişilerce bilindiği bilgisayar ortamında muhafaza etmektedir. Bilgisayar ortamında işlenen verilerin güvenliği; güvenlik yazılımları, anti virüs programları ve sair bilgi teknoloji sistemleri ile korunmaktadır.

Verilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı durumlarda bu üçüncü kişilerin veri güvenlik politika ve teknik yeterlilikleri tarafımızca denetlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Muayenehanemiz, Kişisel Verilerin aktarılması konusunda mevzuat, Kurul kararları ve ilgili düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmektedir.

Verilerin muayenehanenin faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olmadıkça, verilere erişimi zorunlu olan Muayenehane çalışanları hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaması esastır.

Kişisel veriler, bu hususa ilişkin düzenlenen yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ve açıklanan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla;

-Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,

-Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası vb.),

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

-Türkiye Eczacılar Birliği ile,

-Nüfus Genel Müdürlüğü ile,

-Adli makamlar ve resmi mercilerle,

-Tıbbi teşhis ve tedavi için muayenehane olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, uluslararası sağlık turizmi yapan aracı kurum ve kuruluşlar ile,

-Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile,

-Kanuni temsilcileriniz ile

-Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,

paylaşılabilecektir.

Muayenehane, işlediği kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlenmelerini alarak ve mevzuat ve düzenlemelere uygun olmak kaydı ile diğer Üçüncü Kişilere aktarabilmektedir.

Mevzuatta sayılan, veri sahibinin rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarımının mümkün olmasına ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, Kişisel Verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımının zorunlu olduğu durumlar haricinde kişisel veriler veri sahibinin Açık Rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİNİN (VERİ SAHİBİNİN) HAKLARI

Kişisel verileri Muayenehane tarafından işlenen gerçek kişi veri sahipleri, muayenehaneye  www.drbirkanozkan.com adresinden başvurarak kanun kapsamı dışında kalan haller hariç olmak üzere aşağıdaki haklarını kullanabilirler:

-Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel Verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,

-Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı Üçüncü Kişileri bilme,

-Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu düzeltme halinin varsa veri aktarımı yapılan Üçüncü Kişilere bildirilmesini isteme,

-KVKK’ da öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve varsa bunun veri aktarımı yapılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve  merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)

-Kişisel Verilerin işlenmesinde kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

-Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini isteme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu doldurarak, bu Başvuru Formunda belirtilen (Limonluk Mah. İsmet İnönü Bulv. No:181/2 Yenişehir/MERSİN/TÜRKİYE) adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@drbirkanozkan.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

E-posta: info@drbirkanozkan.com

Telefon: 0324 329 52 52

Bu çerçevedeki başvurularınız, başvurunun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret Muayenehanemiz tarafından alınacaktır.