Açık Rıza Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Birkan Özkan Muayenehane tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Tarafıma kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında düzenlenen Aydınlatma Metnini okuyarak bilgilendirildim. Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;

-Kimlik verilerim; Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, varsa pasaport veya yabancı kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum bilgisi, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet fotokopisi, sigorta numaram ve bilgilerim
-İletişim verilerim; cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikamet adresi, iş yeri adresi
-Özel nitelikli kişisel verilerim; Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, sağlık verileri (laboratuvar ve grafi görüntüleme sonuçları, sistemik hastalık bilgi onam formu, kan grubu, test sonuçları, muayene bilgileri, reçete bilgileri, hastalık, alkol ve madde bağımlılığı bilgileri, kadınlar için gebelik bilgileri, genetik sağlık riski bilgileri) gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığa ilişkin veriler, randevu ve muayene verileri, onam formunda yer alan veriler
-Finansal Verilerim; Banka hesap numarası ve IBAN bilgisi, kredi kartı bilgileri, özel sağlık sigortası verileri
-Çalışma verilerim; Meslek, unvan, çalıştığım işyeri, departman, çalışma şekli verileri,
-Görsel ve işitsel verilerim; Fotoğraf, ses kayıtları, kamera görüntü kayıtları, video çekimleri
-Web sitesi/ uygulama kullanım verilerim; Site içi aktiviteler, IP adresi, kullanıcı adı


Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;
Tıbbi teşhis ve tedavinin doğru şekilde uygulanması, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Sağlık hizmetlerinin yasal çerçeveye uygun olarak verilmesi, Muayenehane faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi, Randevuların oluşturulması ve hastanın bu hususta bilgilendirilmesi, Hizmet kalitesinin artırılması, Sözleşme kapsamında hastaya destek verme ve hasta ile iletişime geçilmesi, Sözleşme oluşturulması, Hastanın talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve hastanın bilgilendirilmesi, Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) oluşturulması ve hastaya gönderiminin sağlanması, Hastanın kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, Muayenehane bünyesinde yüklenilen işin sözleşme ve yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu kapsamda Birkan Özkan Muayenehanenin sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Muayenehane tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Muayenehane tarafından bana verilmiş/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi amaçlarıyla işleneceği, kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, sınıflandırılacağı ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği;
-Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
-Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası vb.),
-Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
-Türkiye Eczacılar Birliği ile,
-Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
-Adli makamlar ve resmi mercilerle,
-Tıbbi teşhis ve tedavi için muayenehane olarak iş birliği içerisinde olunan yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
-Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,
-Kanuni temsilcilerim ile
-Danışmanlık aldığım üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarım ile,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
paylaşılabileceği/aktarılabileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Birkan Özkan Muayenehane ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.
İşbu kişisel verilerimin toplanmasının hukuki sebebinin 6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Yasası, 3359 S. Sağlık Hizmetleri Temel Yasası, 663 S. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat dahilinde olduğunu biliyorum. Keza, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARIM:

İlgili kanun ve mevzuat gereğince;
-Kişisel Verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel Verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,
-Kişisel Verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerimin aktarıldığı Üçüncü Kişileri bilme,
-Kişisel Verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu düzeltme halinin varsa veri aktarımı yapılan Üçüncü Kişilere bildirilmesini isteme,
-KVKK’ da öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve varsa bunun veri aktarımı yapılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
-Kişisel Verilerimin işlenmesinde aleyhime bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
-Kişisel Verilerimin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini isteme
haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi. Kanun kapsamındaki taleplerimi ve yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için “ www.drbirkanozkan.com ” sitesinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, bu Başvuru Formunda belirtilen (Limonluk Mah. İsmet İnönü Bulv. No:181/2 Yenişehir/MERSİN/TÜRKİYE) adresine bizzat teslim edebileceğimi, noter kanalıyla gönderebileceğimi veya wwww.drbirkanozkan.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebileceğimi biliyorum.

Birkan Özkan Muayenehane tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Birkan Özkan Muayenehanenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesini, muhafaza edilmesini ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.